Projekt zakończył się 31 października 2013 r.

O projekcie

Wstępując do Unii Europejskiej przyjęliśmy zobowiązanie, że nasza energetyka będzie przyjazna środowisku naturalnemu, czemu ma służyć tzw. program "Trzech dwudziestek" przyjęty podczas szczytu w Brukseli. Zakłada on 20% udział w odnawialnych źródłach energii (OZE) w całym bilansie energetycznym Unii, 20% oszczędność energii oraz 20% redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Do roku 2020 Polska musi zwiększyć do 15%, z obecnych 3,8% udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Jeśli nie osiągniemy tego poziomu, nasz kraj będzie musiał kupować tak zwane "zielone certyfikaty" od krajów mających nadwyżki w produkcji energii odnawialnej.

W Polsce wykorzystanie OZE pozostaje na stosunkowo niskim poziomie. Inwestycje w proekologiczne rozwiązania energetyczne zarówno w skali makro (np. w gminie), jak i mikro (z perspektywy indywidualnego użytkownika) napotykają wiele barier. Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku mieszkańcom Polski brakuje m.in. wiedzy na ten temat (23%). Z powyższego wynika ogromna potrzeba edukacji w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.

W dniu 24 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki w piśmie wystosowanym do Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej w Warszawie poprosiło o opinię w zakresie potrzeby stworzenia nowego zawodu z obszaru OZE. W odpowiedzi PIEO potwierdziło konieczność wykształcenia specjalistów z tego zakresu, jednakże przy założeniu, że nowy program kształcenia uwzględni wymagania stawiane przez Unię Europejską w Dyrektywie 2009/28/WE.

EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie, która działa w obszarze rolnictwa i od wielu lat specjalizuje się w tematyce Odnawialnych Źródeł Energii doszła do wniosku, iż nowy program kształcenia powinien zostać opracowany i wdrożony w szkołach ponadgimnazjalnych i zawodowych, które kształcą w zawodach rolniczych. Wynika to z:

  • braku kompleksowych praktycznych programów nauczania o tematyce OZE w szkołach ponadgimnazjalnych,
  • brak opracowanych metod nauczania związanych z tematyką OZE pozwalająca na właściwe prowadzenie edukacji w tym zakresie,
  • brak modeli praktycznych związanych z tematyką OZE ułatwiających edukację z tego zakresu.

Obecnie potrzebę zatrudnienia specjalistów z zakresu OZE potwierdzają przedsiębiorstwa zajmujące się tą tematyką (firmy dystrybucyjne i doradcze) oraz centra ekologiczne. Według Europejskiej Rady Energii Odnawialnej (EREC) oraz Greenpeace w Europie w sektorze OZE zatrudnionych jest obecnie ponad 450 tys. osób, jednocześnie szacuje się, że do 2030 r. ilość miejsc pracy wzrośnie do 8 min, z czego 6,9 min ludzi zajmie się produkcją zielonej energii a 1,1 min znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach wdrażających technologie i urządzenia oszczędzające energię. Zatem stworzenie takiego programu (wraz z metodyką nauczania oraz modelami praktycznymi) pozwoli w przyszłości na uzyskanie kwalifikacji przez uczniów i znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia na rynku pracy.

W celu opracowania i wdrożenia praktycznego programu nauczania z zakresu odnawialnych źródeł energii w szkołach ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach o profilu rolniczym EKSPERT-SITR Spółka z o.o. w Koszalinie wraz z Partnerem - Wyższą Szkołą Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie zaproponowała innowacyjny projekt w ramach Priorytetu III Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia:

"Praktyczny program z zakresu OZE
- innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych."

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL OGÓLNY:

Opracowanie i wdrożenie praktycznego programu nauczania z zakresu OZE w szkołach ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach o profilu rolniczym w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2013 r.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Opracowanie metod nauczania związanych z tematyką OZE pozwalająca na właściwe prowadzenie edukacji w tym zakresie,
  2. Opracowanie modeli praktycznych związanych z tematyką OZE ułatwiających edukację z tego zakresu oraz obudowy dydaktycznej dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z tego przedmiotu.

Jest to pierwszy tak kompleksowy projekt wzmacniający potencjał i kompetencje uczniów szkół rolniczych w Polsce w zakresie OZE. Projekt wpisuje się w temat "Działania służące zwiększeniu zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kontynuacją kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" w obszarze modernizacji programów nauczania. Program taki spełnia również kryteria horyzontalne w zakres, zgodności z politykami i zasadami wspólnotowymi w tym polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju w zakresie wykorzystania OZE.

Wykonanie: OBSŁUGA INWESTORA BRZEZIŃSKI 2010-2013