Projekt zakończył się 31 października 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. opiekunów w gospodarstwach wykorzystujących OZE (15.05.2012 r.)

Dotyczy pełnienia funkcji Opiekunów w gospodarstwach wykorzystujących OZE w ramach projektu "Praktyczny program z zakresu OZE - innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-023/10

1. Termin realizacji umowy: od 15.06.2012 r. do 31.10.2012 r.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przewidywana liczba godzin pracy Opiekunów: Od 16 do 48 godz. w miesiącu w zależności od ilości grup w danym okresie. Poszukujemy 6-ciu opiekunów.

2) Zakres czynności wykonywanych w projekcie:

Do zadań Opiekunów będzie należało:

  • opieka nad uczestnikami praktyk w trakcie praktyk w gospodarstwach/ przedsiębiorstwach OZE,
  • przekazywaniem uczestnikom praktyk wiedzy na temat produkcji wszystkich typów energii odnawialnej (energia z biogazu, energia słoneczna, energia wodna, energia wiatrowa, produkcja biopaliw, energia geotermalna).

3. O stanowisko w projekcie mogą ubiegać się osoby/Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

  • szeroka wiedza specjalistyczna w zakresie odnawialnych źródeł energii,
  • doświadczenie w realizacji projektów OZE.

4. Miejsce oraz termin składania oferty.

Prosimy o przysyłanie CV (według załączonego wzoru). CV należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście do dnia 05.06.2012 r. do godziny 16:00 na adres:

EKSPERT-SITR Spółka z o.o.
ul. Jana z Kolna 38
75-204 Koszalin

Pobierz wzór CV

Wykonanie: OBSŁUGA INWESTORA BRZEZIŃSKI 2010-2013